3T-Treningssenter » Etiske retningslinjer
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Etiske retningslinjer

3T jobber for, og ønsker å opprettholde, en god bedriftskultur der ansatte skal møte gjensidig respekt av både ledelse og medarbeidere. Vår visjon «TRIM – TRENING – TRIVSEL» skal etterleves i i alle ledd gjennom arbeidsdagen, og leveres helt til sluttbruker.

 

  • Alle lovbestemte krav som til enhver tid er gjeldende skal respekteres og etterleves.
  • I alle aktiviteter vi involverer oss i, forplikter vi oss til å holde høy etisk og moralsk standard.
  • Vi skal respektere og etterleve de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

 

For å oppnå gode relasjoner og en økonomisk bærekraftig bedrift, jobber vi kontinuerlig for å holde høy etisk standard for våre ansatte og ut til våre samarbeidspartnere. Vi forventer også at våre ansatte møter samarbeidspartnere med en høy etisk standard og representerer bedriften på en verdig måte.

 

 

Menneskerettigheter og åpenhet

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre de fasiliteter som vi er pliktige å ha for å møte kravet om likestilling og ikke-diskriminering. Fasilitetene skal til enhver tid følge de ansattes behov og vurderes løpende med endringer i gruppen. Vi er underlagt åpenhetsloven og har dermed en plikt til å både utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter.

 

  • Ingen ansatte er offer for tvang eller arbeider ufrivillig.
  • Det ansettes ikke arbeidstakere under 15 år.
  • Alle jobbsøkere og ansatte behandles på lik linje, uavhengig av kjønn, legning, hudfarge, nasjonalitet, religion, etnisitet og eventuelt andre særpreg.
  • I vår bedrift jobber vi kontinuerlig med HMS for å forebygge uhell, og for at våre ansatte skal føle seg trygge når de er på arbeidsplassen. HMS-reglement og HMS-instrukser skal være tilgjengelige for alle ansatte til enhver tid. Vi følger også opp avtaler med bedriftshelsetjeneste.
  • Vi utfører vedlikehold på alle våre fasiliteter, for å holde den standarden som kreves for å sikre at det så langt som praktisk mulig er tilrettelagt for våre ansatte.
  • Vi etterstreber alltid et sunt og trygt arbeidsmiljø, og har engasjerte verneombud som tar oppgaven på alvor. Samtidig som vi gjør våre ansatte oppmerksom på at alle har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø blant medarbeidere.
  • Alle ansatte har rett til å bli medlem av fagforeninger dersom de ønsker dette, men også ansatte som velger å være uorganisert skal inneha samme rettigheter og muligheter i bedriften.

 

OBS! BRP LIVE API